Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bốn phần chính của nền tảng Google Analytics là gì

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bốn phần chính của nền tảng Google Analytics là gì

  • Thu thập, cấu hình, xử lý và báo cáo
  • Thu thập, Xử lý, Báo cáo và Thu thập
  • Cấu hình, Thu thập, xử lý và báo cáo
  • Thu thập, Xử lý, Tiếp tục và Báo cáo

Đáp án đúng là: Thu thập, cấu hình, xử lý và báo cáo

Giải thích: Bốn thành phần của nền tảng Analytics: thu thập, xử lý, cấu hình và báo cáo.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6083674?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095