Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bộ lọc nào chỉ bao gồm dữ liệu từ chiến dịch “Tựu trường” trong báo cáo Chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bộ lọc nào chỉ bao gồm dữ liệu từ chiến dịch “Tựu trường” trong báo cáo Chiến dịch?

  • Bộ lọc Tìm kiếm và Thay thế Tùy chỉnh với trường “Tên Chiến dịch”, chuỗi “trở lại trường học” và mẫu “bao gồm”
  • Bộ lọc Bao gồm được xác định trước với “lưu lượng truy cập vào tên máy chủ” “tương đương với” “trở lại trường học”
  • Bộ lọc Bao gồm tùy chỉnh với trường “Tiêu đề trang” và mẫu “trở lại trường học”
  • Bộ lọc Bao gồm tùy chỉnh với trường “Tên chiến dịch” và mẫu “trở lại trường học”

Câu trả lời đúng là: Bộ lọc Bao gồm tùy chỉnh với trường “Tên chiến dịch” và mẫu “trởlại trường học”

Giải thích : Bộ lọc Bao gồm được áp dụng với logic ngược lại. Khi bạn áp dụng Bộ lọc bao gồm, lần truy cập sẽ bị loại bỏ nếu mẫu không khớp với dữ liệu.

Để bao gồm dữ liệu từ chiến dịch có tiêu đề “Quay lại trường học” trong báo cáo Chiến dịch, hãy sử dụng bộ lọc Bao gồm tùy chỉnh với trường “Tên chiến dịch” và mẫu “quay lại trường học”.

Nếu bạn áp dụng nhiều Bộ lọc Bao gồm, lần truy cập phải khớp với mọi Bộ lọc Bao gồm được áp dụng để lưu lần truy cập.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1034832

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095