Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết những người dùng đã bắt đầu phiên hoạt động trong khoảng thời gian 1 ngày, 7 ngày, 14 ngày và 30 ngày

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết những người dùng đã bắt đầu phiên hoạt động trong khoảng thời gian 1 ngày, 7 ngày, 14 ngày và 30 ngày?

  • Báo cáo Luồng người dùng
  • Báo cáo phân tích theo nhóm
  • Báo cáo Khám phá người dùng
  • Báo cáo Người dùng đang hoạt động

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Người dùng đang hoạt động

Giải thích : Các số liệu trong Báo cáo người dùng đang hoạt động có liên quan đến ngày cuối cùng trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng cho báo cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095