Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên thực hiện bước nào để xem dữ liệu hiệu suất của phân khúc đối tượng được nhắm mục tiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên thực hiện bước nào để xem dữ liệu hiệu suất của phân khúc đối tượng được nhắm mục tiêu?

  • Đi vào nhắm mục tiêu mặc định của đơn đặt hàng chèn và sử dụng chỉ số phạm vi tiếp cận tiềm năng
  • Tạo báo cáo Tính sẵn có của khoảng không quảng cáo và lọc theo tất cả các đối tượng được nhắm mục tiêu.
  • Tạo báo cáo thành phần đối tượng và bộ lọc cho các mục hàng nhắm mục tiêu đến đối tượng
  • Tạo báo cáo hiệu suất đối tượng và chọn “chỉ bao gồm danh sách đối tượng được nhắm mục tiêu”

Câu trả lời đúng là: Tạo báo cáo hiệu suất đối tượng và chọn “chỉ bao gồm danh sách đối tượng được nhắm mục tiêu”

Giải thích : Sử dụng báo cáo Hiệu suất đối tượng để xem mục hàng của bạn hoạt động tốt như thế nào đối với các danh sách đối tượng khác nhau có sẵn trong Display & Video 360. Báo cáo này không có sẵn cho mục hàng TrueView.

Báo cáo này xem xét tất cả những người dùng bạn đã tiếp cận và nhóm số lần hiển thị, nhấp chuột và chuyển đổi của bạn theo danh sách đối tượng mà những người dùng đó đã ở trong đó. Báo cáo này không chỉ bao gồm danh sách của bên thứ nhất mà còn bao gồm danh sách của bên thứ ba. Để xem dữ liệu hiệu suất cho các phân đoạn đối tượng được nhắm mục tiêu, bạn cần tạo báo cáo hiệu suất đối tượng và chọn “chỉ bao gồm danh sách đối tượng được nhắm mục tiêu”

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/2650629

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095