Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn xem việc tăng giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu của khách hàng có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quảng cáo của họ. Công cụ nào có thể giúp đỡ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn xem việc tăng giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu của khách hàng có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quảng cáo của họ. Công cụ nào có thể giúp đỡ?

  • Công cụ lập kế hoạch CPA mục tiêu
  • Trình mô phỏng CPA mục tiêu
  • Trình mô phỏng đấu giá mục tiêu
  • Trình mô phỏng từ khóa

Câu trả lời đúng là: Trình mô phỏng CPA mục tiêu

Giải thích : Trình mô phỏng CPA mục tiêu có thể cho bạn thấy việc tăng giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu của khách hàng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất quảng cáo của họ như thế nào. Trình mô phỏng CPA mục tiêu cho bạn biết những thay đổi đối với giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (CPA mục tiêu) có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quảng cáo của bạn. Tìm nó trên tab Chiến dịch hoặc trong Thư viện được chia sẻ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095