Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn tăng mức độ liên quan của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google để quảng cáo có ý nghĩa hơn với khách hàng tiềm năng, đồng thời cung cấp thông tin có giá trị hơn cho truy vấn tìm kiếm của họ. Hai hành động nào có thể cải thiện được mức độ liên quan của quảng cáo? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn tăng mức độ liên quan của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google để quảng cáo có ý nghĩa hơn với khách hàng tiềm năng, đồng thời cung cấp thông tin có giá trị hơn cho truy vấn tìm kiếm của họ.
Hai hành động nào có thể cải thiện được mức độ liên quan của quảng cáo? (Chọn hai.)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Viết lại trang đích cho rõ ràng.
  • Thay đổi lời kêu gọi hành động của quảng cáo.
  • Chỉ chọn những ngôn ngữ liên quan trong quá trình thiết lập chiến dịch.
  • Chọn những vùng địa lý khác biệt.
  • Đăng những tuyên bố về tính minh bạch trên trang web.

.

.

.

Câu hỏi khác: Bạn muốn tăng mức độ liên quan của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google để quảng cáo này có ý nghĩa hơn đối với khách hàng tiềm năng và cung cấp thông tin giá trị gia tăng cho các tìm kiếm của họ. Hai hành động nào có thể cải thiện được mức độ liên quan của quảng cáo? (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095