Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn không thể chia sẻ nội dung nào trong Thư viện giải pháp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn không thể chia sẻ nội dung nào trong Thư viện giải pháp?

  • Báo cáo tùy chọn
  • Phân đoạn
  • Bàn thắng
  • Thứ nguyên tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Thứ nguyên tùy chỉnh

Giải thích: Bạn có thể chia sẻ Trang tổng quan, Báo cáo tùy chỉnh, Phân đoạn, Mục tiêu và Mô hình phân bổ tùy chỉnh trong Thư viện giải pháp. Chỉ dữ liệu cấu hình được chia sẻ thông qua Thư viện giải pháp. Khi bạn tạo và chia sẻ nội dung, thông tin cá nhân và dữ liệu Analytics của bạn vẫn ở chế độ riêng tư trong tài khoản của bạn. Và khi bạn nhập nội dung từ Thư viện giải pháp, chỉ mẫu được nhập vào tài khoản của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095