Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hãy chọn hai cách mà công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp bạn xác định cơ hội từ tất cả chiến dịch Google Ads của mình. (Hãy chọn hai đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hãy chọn hai cách mà công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp bạn xác định cơ hội từ tất cả chiến dịch Google Ads của mình. (Hãy chọn hai đáp án)

  • Sự khác biệt
  • Thiết bị đo lường
  • Số liệu phân bổ
  • Mô phỏng
  • Xác thực

Đáp án đúng là Mô phỏng xác thực

.

.

.

.

Câu hỏi khác

Hai cách mà Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp nhận diện các cơ hội từ tất cả chiến dịch Google Ads? (Chọn hai.) Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

Bạn hãy chọn hai cách mà Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp bạn tìm ra các khả năng trong tất cả chiến dịch Google Ads. (Hãy chọn hai đáp án).

Hai cách mà Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp nhận diện các cơ hội từ tất cả chiến dịch Google Ads (Chọn hai.)

Hai cách mà Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp tiết lộ khả năng trên tất cả các chiến dịch Google Ads của bạn là gì (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095