Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thiết lập theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến. Bạn cần tải dữ liệu ngoại tuyến lên tài khoản Google Ads của mình. Hai định dạng nào được hỗ trợ? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thiết lập theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến. Bạn cần tải dữ liệu ngoại tuyến lên tài khoản Google Ads của mình. Hai định dạng nào được hỗ trợ? (Chọn hai.)

  • Google Tài liệu
  • XML
  • HTML
  • Google Trang tính
  • CSV

Câu trả lời đúng là: Google Trang tính CSV

Giải thích: Nếu bạn cần tải dữ liệu ngoại tuyến lên tài khoản Google Ads của mình để theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến, thì CSV và Google Trang tính là các định dạng tệp được mẫu chuyển đổi hỗ trợ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095