Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng thực tế của quảng cáo để quảng cáo đạt được hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Sự thay đổi nào sẽ có tác động ít tích cực nhất đến chất lượng của quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng thực tế của quảng cáo để quảng cáo đạt được hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Sự thay đổi nào sẽ có tác động ít tích cực nhất đến chất lượng của quảng cáo?

  • Tạo quảng cáo có khả năng nhận được nhấp chuột.
  • Có một trang đích rõ ràng và đơn giản.
  • Tạo quảng cáo liên quan đến các từ khóa.
  • Tăng giá thầu.

Đáp án đúng là: Tăng số tiền đấu thầu.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng thực tế của quảng cáo để quảng cáo đạt được hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Thay đổi nào sẽ có tác động ít tích cực nhất đến chất lượng của quảng cáo?

Bạn đang cố gắng cải thiện chất lượng cảm nhận của quảng cáo để quảng cáo hoạt động tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Thay đổi nào sẽ có tác động ít tích cực nhất đến chất lượng của quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095