Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể dùng hai loại tùy chọn tiếp thị lại nào trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể dùng hai loại tùy chọn tiếp thị lại nào trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Tiếp thị lại tùy chỉnh
  • Tiếp thị lại qua email
  • Tiếp thị lại động
  • Tiếp thị lại tiêu chuẩn

Câu trả lời đúng là: 1. Tiếp thị lại động và 2. Tiếp thị lại tiêu chuẩn

Hai loại tiếp thị lại có thể được sử dụng trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google là Tiếp thị lại động và Tiếp thị lại tiêu chuẩn

Bạn có thể dùng hai loại tùy chọn tiếp thị lại là Tiếp thị lại động và Tiếp thị lại tiêu chuẩn trên quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google

Có hai loại tiếp thị lại có thể được sử dụng trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, đó là Tiếp thị lại tiêu chuẩn và Tiếp thị lại động.

Tiếp thị lại tiêu chuẩn : Hiển thị quảng cáo cho khách truy cập trước đây của bạn khi họ duyệt qua các trang web mạng và sử dụng các ứng dụng mạng.

Tiếp thị lại động : Làm việc để nâng cao kết quả của bạn với tiếp thị lại động, đưa tiếp thị lại lên cấp độ tiếp theo với các quảng cáo bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ mà mọi người đã xem trên trang web của bạn.

Bạn có thể dùng hai loại tùy chọn tiếp thị lại nào trên quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

Trên mạng hiển thị, bạn có thể dùng hai loại tùy chọn tiếp thị lại là Tiếp thị lại động và Tiếp thị lại tiêu chuẩn

.

.

.

Câu hỏi khác: Hai loại tiếp thị lại nào có thể được sử dụng trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095