Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể dùng 2 loại bản xem trước nào để tạo bản xem trước động? (chọn 2 đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể dùng 2 loại bản xem trước nào để tạo bản xem trước động? (chọn 2 đáp án)

  • Lọc theo nhãn báo cáo
  • Lọc theo tên phần tử nguồn cấp dữ liệu
  • Lọc theo tiêu chí động
  • Lọc theo ID hàng

Các câu trả lời đúng là: Lọc theo tiêu chí động và Lọc theo ID hàng

Giải thích : Bản xem trước sẽ trống cho đến khi bạn thêm bộ lọc. Bạn có thể lọc dựa trên tiêu chí động (hoặc quy tắc) được xác định trong hồ sơ động của mình hoặc bạn có thể lọc bằng cách sử dụng ID hàng nguồn cấp dữ liệu duy nhất (trước đây được gọi là “xem trước bắt buộc”).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2871762

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095