Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tạo báo cáo, bạn có thể bao gồm những thông số nào kèm theo một lần truy cập sự kiện?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tạo báo cáo, bạn có thể bao gồm những thông số nào kèm theo một lần truy cập sự kiện?

  • Danh mục, Hành động, Nhãn, Sự kiện duy nhất
  • Danh mục, Hành động, Nhãn, Tổng số sự kiện
  • Sự kiện, Danh mục, Hành động, Nhãn
  • Danh mục, Hành động, Nhãn, Giá trị

Câu trả lời đúng là: Danh mục, Hành động, Nhãn, Giá trị

Giải thích : Sự kiện là tương tác của người dùng với nội dung có thể được theo dõi độc lập với trang web hoặc tải màn hình. Một sự kiện có các thành phần sau. Lần truy cập Sự kiện bao gồm một giá trị cho từng thành phần và những giá trị này được hiển thị trong báo cáo của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095