Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba lợi ích của việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center hiện có cho quảng cáo động trong Studio là gì? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba lợi ích của việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center hiện có cho quảng cáo động trong Studio là gì? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Khả năng áp dụng logic lọc bổ sung cho nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center
  • Các bản cập nhật đối với nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center được tự động đồng bộ hóa trong Studio
  • Khả năng tích hợp sẵn để sử dụng công cụ đề xuất của Google
  • Không có giới hạn hàng cho nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center

Các câu trả lời đúng là: Các bản cập nhật cho nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center được tự động đồng bộ hóa trong Studio , Khả năng tích hợp để sử dụng công cụ đề xuất của Google và Không có giới hạn hàng cho nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center

Giải thích: Hệ thống nội dung động của Studio chỉ đồng bộ hóa nguồn cấp dữ liệu Merchant Center 14 giờ một lần. Do đó, các cập nhật gần đây đối với nguồn cấp dữ liệu Merchant Center có thể mất đến nửa ngày để được phản ánh trong quảng cáo.

Công cụ đề xuất của Google sử dụng một thuật toán dựa trên tỷ lệ nhấp (CTR), lượt đồng truy cập và các sản phẩm ngẫu nhiên để hiển thị trong quảng cáo. Không. Không có giới hạn kích thước cho nguồn cấp dữ liệu GMC.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/6123595

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095