Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào thì nên tải quảng cáo động lên Studio?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào thì nên tải quảng cáo động lên Studio?

  • SAU KHI tạo nguồn cấp dữ liệu và xuất bản hồ sơ Studio
  • SAU KHI tạo trang tính xem trước, nhưng TRƯỚC KHI tạo nguồn cấp dữ liệu và hồ sơ Studio
  • SAU KHI tạo nguồn cấp dữ liệu, nhưng TRƯỚC KHI tạo và xuất bản hồ sơ Studio
  • SAU KHI tạo nguồn cấp dữ liệu và hồ sơ Studio, nhưng TRƯỚC KHI xuất bản hồ sơ

Câu trả lời đúng là: SAU KHI tạo nguồn cấp dữ liệu và hồ sơ Studio, nhưng TRƯỚC KHI xuất bản hồ sơ

Giải thích: Quảng cáo động phải được tải lên studio sau khi tạo nguồn cấp dữ liệu và hồ sơ studio. Nó nhưng được tải lên trước khi xuất bản hồ sơ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095