Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba loại nguồn cấp dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhập dữ liệu vào các chiến dịch động trong Studio? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba loại nguồn cấp dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhập dữ liệu vào các chiến dịch động trong Studio? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • XLS
  • Google Merchant Center
  • Bảng tính Google
  • CSV

Các câu trả lời đúng là: Google Merchant Center , Google Spreadsheets và CSV

Giải thích :

Các định dạng nguồn cấp dữ liệu được hỗ trợ:

  • Bảng tính Google (được khuyến nghị)
  • CSV (Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
  • XML

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3399836

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095