Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba cài đặt nào có thể ngăn các giao dịch đạt được mục tiêu phân phát quảng cáo của họ? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba cài đặt nào có thể ngăn các giao dịch đạt được mục tiêu phân phát quảng cáo của họ? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Quảng cáo VAST và VPAID được chấp thuận
  • Nhắm mục tiêu theo địa lý và chiến lược giá thầu
  • Nhân khẩu học và nhắm mục tiêu theo đối tượng
  • An toàn thương hiệu và nhắm mục tiêu theo danh mục nhạy cảm

Các câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu theo địa lý và chiến lược giá thầu, Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học và đối tượng, An toàn thương hiệu và nhắm mục tiêu theo danh mục nhạy cảm

Giải thích : Sau đây là cài đặt có thể ngăn giao dịch của bạn đáp ứng mục tiêu phân phát quảng cáo:

  • Nhắm mục tiêu theo địa lý và chiến lược giá thầu : Nhắm mục tiêu theo địa lý hạn chế hiển thị nhưng giúp bạn thiết lập vị trí được nhắm mục tiêu, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Một số chiến lược giá thầu có thể ngăn cản mục tiêu phân phát quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn đặt mục tiêu cho Xây dựng thương hiệu nhưng bạn đang chọn chiến lược giá thầu cpc, bạn sẽ không đạt được mục tiêu vì cpc có nghĩa là để bán hàng hoặc dẫn đầu ngay lập tức.
  • Nhân khẩu học và nhắm mục tiêu theo đối tượng: Cài đặt này thu hẹp mục tiêu của bạn đến đối tượng cụ thể. Mục tiêu chiến dịch phải tương thích với cài đặt này, nếu không, điều này có thể dẫn đến việc ngăn các giao dịch đạt được mục tiêu phân phát quảng cáo của họ.
  • Nhắm mục tiêu theo danh mục nhạy cảm và an toàn thương hiệu : Chặn khoảng không quảng cáo dựa trên mức độ có thể xem của lần hiển thị, so với tất cả các lần hiển thị, sử dụng định nghĩa của IAB về khả năng xem (“Nhắm mục tiêu khoảng không quảng cáo để tối đa hóa tỷ lệ đã xem của IAB”). Bạn cũng có thể chặn khoảng không quảng cáo dựa trên thời lượng xem trung bình của một quảng cáo (“Nhắm mục tiêu khoảng không quảng cáo để tối đa hóa thời lượng xem trung bình”).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3032915

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095