Rule #1: Life is supposed to be fun!

Vivian phụ trách một số khách hàng quan tâm đến việc chạy Chiến dịch ứng dụng của Google. Một số chiến dịch sử dụng giá mục tiêu cho mỗi hành động (tCPA) trong khi một số khác sử dụng chi phí mục tiêu cho mỗi lượt cài đặt (tCPI). Hai nhận định nào sau đây là đúng khi đặt ngân sách hằng ngày trong Chiến dịch ứng dụng? (Chọn hai câu trả lời).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Vivian phụ trách một số khách hàng quan tâm đến việc chạy Chiến dịch ứng dụng của Google. Một số chiến dịch sử dụng giá mục tiêu cho mỗi hành động (tCPA) trong khi một số khác sử dụng chi phí mục tiêu cho mỗi lượt cài đặt (tCPI). Hai nhận định nào sau đây là đúng khi đặt ngân sách hằng ngày trong Chiến dịch ứng dụng? (Chọn hai câu trả lời).

  • Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 5 lần tCPA.
  • Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 25 lần tCPI.
  • Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 50 lần tCPI.
  • Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 10 lần tCPA.

Câu trả lời đúng là: Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 50 lần tCPI Ngân sách hàng ngày phải gấp ít nhất 10 lần tCPA.

Giải thích: Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 50 lần CPI mục tiêu. Vì vậy, nếu CPI mục tiêu của bạn là 2 đô la, hãy đặt ngân sách ít nhất là 100 đô la. Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 10 lần CPA mục tiêu. Vì vậy, nếu CPA mục tiêu của bạn là 20 đô la, hãy đặt ngân sách ít nhất là 200 đô la.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095