Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc chỉ định giá trị cho Mục tiêu Google Analytics cho phép điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc chỉ định giá trị cho Mục tiêu Google Analytics cho phép điều gì?

  • Theo dõi doanh thu thực tế từ các chuyển đổi của bạn
  • Phân tích kênh chuyển đổi trên trang web của bạn.
  • Theo dõi doanh thu theo thời gian thực cho doanh nghiệp của bạn
  • So sánh các chuyển đổi mục tiêu và đo lường các thay đổi và cải tiến đối với trang web của bạn

Câu trả lời đúng là: So sánh chuyển đổi mục tiêu và đo lường các thay đổi và cải tiến đối với trang web của bạn

Giải thích : Việc chỉ định giá trị tiền tệ cho một mục tiêu cung cấp cho bạn một cách để so sánh chuyển đổi và đo lường các thay đổi và cải tiến đối với trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tất cả các loại mục tiêu ngoại trừ Mục tiêu thông minh đều cho phép bạn chỉ định một giá trị trong quá trình thiết lập. Có những cân nhắc đặc biệt khi thiết lập mục tiêu Sự kiện hoặc mục tiêu liên quan đến Theo dõi thương mại điện tử.

Việc chỉ định giá trị cho Mục tiêu Google Analytics cho phép điều gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095