Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tham số nào sau đây không phải là tham số bắt buộc trong trình tạo URL?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tham số nào sau đây không phải là tham số bắt buộc trong trình tạo URL?

  • Tên chiến dịch
  • Phương tiện Chiến dịch
  • Nguồn chiến dịch
  • Tất cả những thứ này đều được yêu cầu
  • Nội dung Chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Nội dung Chiến dịch

Nội dung Chiến dịch không phải là thông số bắt buộc trong trình tạo URL.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095