Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quincy muốn đảm bảo rằng anh ấy đáp ứng chính sách Google Mua sắm để thể hiện chính xác doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình. Anh ấy nên thực hiện hành động nào trên trang web của mình để đáp ứng chính sách?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quincy muốn đảm bảo rằng anh ấy đáp ứng chính sách Google Mua sắm để thể hiện chính xác doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình. Anh ấy nên thực hiện hành động nào trên trang web của mình để đáp ứng chính sách?

  • Hiển thị rõ ràng mô hình thanh toán và giá đầy đủ mà một người mua sắm trực tuyến sẽ bị tính phí trước và sau khi mua hàng
  • Mô tả một số điều kiện liên quan đến việc mua hàng trước và sau khi mua hàng
  • Quảng cáo các sản phẩm hoặc khuyến mại không có sẵn cho những người mua sắm trực tuyến
  • Xác nhận thông tin đăng nhập cho doanh nghiệp của anh ấy mà anh ấy chưa hoàn thành

Câu trả lời chính xác: Hiển thị rõ ràng mô hình thanh toán và giá đầy đủ mà một người mua sắm trực tuyến sẽ bị tính phí trước và sau khi mua hàng

Quincy muốn đảm bảo rằng anh ấy đáp ứng chính sách Google Mua sắm để thể hiện chính xác doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình. Hiển thị rõ ràng mô hình thanh toán và giá đầy đủ mà một người mua sắm trực tuyến sẽ bị tính phí trước và sau khi mua hàng là phương pháp tốt để đáp ứng chính sách.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095