Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo mua sắm trên google.com

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo mua sắm trên google.com

  • cho biết tên của người bán
  • không sử dụng từ khóa
  • Tất cả các câu trả lời là chính xác
  • có thể được phân phát cùng với quảng cáo văn bản

Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trả lời là chính xác

Giải thích : Thay vì từ khóa, Quảng cáo mua sắm sử dụng các thuộc tính sản phẩm bạn đã xác định trong nguồn cấp dữ liệu Merchant Center để hiển thị quảng cáo của bạn trên các tìm kiếm có liên quan. Nhiều Quảng cáo mua sắm của bạn có thể xuất hiện cho một tìm kiếm nhất định của người dùng và nếu có liên quan, Quảng cáo mua sắm và quảng cáo văn bản cũng có thể xuất hiện cùng một lúc.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/2454022

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095