Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể sử dụng bốn mô hình sắp xếp theo trình tự quảng cáo video nào để kể những câu chuyện đặc sắc trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể sử dụng bốn mô hình sắp xếp theo trình tự quảng cáo video nào để kể những câu chuyện đặc sắc trên YouTube?

  • Đoạn giới thiệu, Tiền đề, Quảng cáo, Thu hút
  • Quảng cáo đệm, Đoạn giới thiệu, Biểu ngữ, Quảng cáo chéo
  • Nhân khẩu học, Thiết bị, Chuyển đổi, Mục tiêu
  • Tín hiệu, Bối cảnh, Trình tự, Chìm đắm

Đáp án đúng là: Tín hiệu, Bối cảnh, Trình tự, Chìm đắm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095