Rule #1: Life is supposed to be fun!

May đang trong quá trình mở rộng cửa hàng của mình để hỗ trợ nhiều lãnh thổ hơn. Tài khoản Google Merchant Center của tháng 5 đã bị tạm ngưng sau khi thêm nguồn cấp dữ liệu mới. Tại sao tài khoản của cô ấy bị tạm ngưng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

May đang trong quá trình mở rộng cửa hàng của mình để hỗ trợ nhiều lãnh thổ hơn. Tài khoản Google Merchant Center của tháng 5 đã bị tạm ngưng sau khi thêm nguồn cấp dữ liệu mới. Tại sao tài khoản của cô ấy bị tạm ngưng?

  • Ngôn ngữ trên các trang đích không khớp với ngôn ngữ của quốc gia mục tiêu
  • Nguồn cấp dữ liệu bao gồm các sản phẩm có trạng thái sẵn có “hết hàng”
  • Nguồn cấp dữ liệu không được cập nhật trong 10 ngày
  • Các thuộc tính vận chuyển cho một số lượng nhỏ các mặt hàng có giá khác với giao hàng mặc định ở cấp tài khoản

Đáp án đúng là: Ngôn ngữ trên các trang đích không khớp với ngôn ngữ của quốc gia mục tiêu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095