Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi một nhà quảng cáo Search Ads 360 được thêm sử dụng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo Campaign Manager được liên kết, sản phẩm nào sẽ đặt đơn vị tiền tệ cho nhà quảng cáo Search Ads 360 đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi một nhà quảng cáo Search Ads 360 được thêm sử dụng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo Campaign Manager được liên kết, sản phẩm nào sẽ đặt đơn vị tiền tệ cho nhà quảng cáo Search Ads 360 đó?

  • Mỗi sản phẩm sử dụng các đơn vị tiền tệ riêng biệt
  • Trình quản lý chiến dịch
  • Display & Video 360
  • Search Ads 360

Câu trả lời đúng là: Search Ads 360

Giải thích: Mỗi đại lý , nhà quảng cáo và tài khoản công cụ trong Search Ads 360 đều có cài đặt đơn vị tiền tệ riêng. Khi bạn xem một báo cáo trong Search Ads 360, các giá trị tiền tệ sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ của thành phần mà bạn sử dụng:

  • Báo cáo cấp đại lý tính theo đơn vị tiền tệ của đại lý: Nếu các nhà quảng cáo trong đại lý có các đơn vị tiền tệ khác nhau, thì Search Ads 360 sẽ quy đổi tất cả chúng sang đơn vị tiền tệ của đại lý trong báo cáo cấp đại lý.
  • Báo cáo cấp nhà quảng cáo tính bằng đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo: Nếu các tài khoản công cụ trong nhà quảng cáo có các đơn vị tiền tệ khác nhau, thì Search Ads 360 sẽ quy đổi tất cả chúng sang đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo trong báo cáo cấp nhà quảng cáo.
  • Báo cáo cấp tài khoản công cụ tính theo đơn vị tiền tệ của tài khoản công cụ: Bạn đặt đơn vị tiền tệ này trong chính tài khoản công cụ trước lần đồng bộ hóa đầu tiên vào Search Ads 360. Sau lần đồng bộ hóa đầu tiên, mọi thay đổi về đơn vị tiền tệ bạn thực hiện trong công cụ sẽ bị Search Ads 360 bỏ qua .

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/1252624

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095