Rule #1: Life is supposed to be fun!

Những quyền nào cần thiết để tạo nhà quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Những quyền nào cần thiết để tạo nhà quảng cáo?

  • Chỉ đọc
  • Người xem nhà quảng cáo
  • Người dùng nhà quảng cáo (quyền truy cập chỉnh sửa)
  • Người quản lý đại lý

Câu trả lời đúng là: Người quản lý đại lý

Giải thích : Để tạo nhà quảng cáo trong Search Ads 360, tài khoản Google của bạn cần có tất cả các quyền sau:

  • Trong Search Ads 360, bạn cần có quyền của người quản lý đại lý .
  • Trong Campaign Manager, hồ sơ người dùng của bạn cần có vai trò Quản trị viên đại lý . Tài khoản Google có nhiều hồ sơ người dùng trong Campaign Manager không được hỗ trợ trong Search Ads 360. Nếu tài khoản Google của bạn đã được cấp nhiều hồ sơ người dùng trong Campaign Manager, thì bạn sẽ không thể tạo nhà quảng cáo trong Search Ads 360, ngay cả khi Chiến dịch của bạn Hồ sơ người quản lý có vai trò chính xác.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/2491917

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095