Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai nhận định nào sau đây về Báo cáo phân bổ là chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai nhận định nào sau đây về Báo cáo phân bổ là chính xác?
Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Chuyển đổi ứng dụng và lượt ghé qua cửa hàng được bao gồm trong báo cáo Phân bổ
  • Báo cáo phân bổ có thể giúp bạn đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất sau khi bạn đã thay đổi mô hình phân bổ của mình
  • Chuyển đổi ứng dụng và lượt ghé qua cửa hàng không được bao gồm trong báo cáo Phân bổ
  • Báo cáo phân bổ có thể giúp bạn ước tính các thay đổi đối với mô hình phân bổ của bạn có thể ảnh hưởng như thế nào đến báo cáo chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi ứng dụng và lượt ghé qua cửa hàng không được bao gồm trong báo cáo Phân bổ và Báo cáo phân bổ có thể giúp bạn ước tính các thay đổi đối với mô hình phân bổ của bạn có thể ảnh hưởng như thế nào đến báo cáo chuyển đổi

Giải thích: Báo cáo phân bổ không bao gồm tất cả các loại chuyển đổi, chẳng hạn như chuyển đổi ứng dụng hoặc lượt ghé qua cửa hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095