Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây không phải là một lợi ích của việc dùng phân đoạn để phân tích dữ liệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây không phải là một lợi ích của việc dùng phân đoạn để phân tích dữ liệu?

  • Sửa đổi vĩnh viễn dữ liệu trong một chế độ xem
  • Phân tích người dùng theo các điều kiện đơn hoặc nhiều phiên
  • So sánh các chỉ số hành vi cho các nhóm người dùng như Người chuyển đổi so với Người không chuyển đổi
  • Cô lập và phân tích các đường dẫn chuyển đổi cụ thể bằng cách sử dụng các phân đoạn chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Sửa đổi vĩnh viễn dữ liệu trong một chế độ xem

Giải thích : Phân đoạn là một tập hợp con dữ liệu Analytics của bạn. Các phân đoạn cho phép bạn tách biệt và phân tích các tập hợp con dữ liệu đó để bạn có thể kiểm tra và phản hồi các xu hướng thành phần trong doanh nghiệp của mình. Bạn cũng có thể sử dụng phân đoạn làm cơ sở cho đối tượng.

Phân đoạn được tạo thành từ một hoặc nhiều bộ lọc không phá hủy (bộ lọc không làm thay đổi dữ liệu cơ bản). Các bộ lọc đó tách biệt các tập hợp con gồm người dùng, phiên và lượt truy cập. Bạn không thể sửa đổi vĩnh viễn dữ liệu trong một chế độ xem. Đây không phải là lợi ích của việc sử dụng các phân đoạn để phân tích dữ liệu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/3123951

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095