Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể lên lịch 3 tần suất nào cho các báo cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể lên lịch 3 tần suất nào cho các báo cáo?

  • Hàng giờ
  • Hàng tháng
  • Hằng ngày
  • Hàng tuần

Các câu trả lời đúng là: Hàng tháng , Hàng ngày và Hàng tuần

Giải thích: Nếu thường xuyên tải dữ liệu hiệu suất xuống để phân tích hoặc chia sẻ ngoại tuyến, bạn có thể sử dụng Search Ads 360 để tạo báo cáo theo lịch định kỳ (chẳng hạn như hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng) và gửi email khi báo cáo sẵn sàng. Email chứa liên kết để tải xuống báo cáo và bạn cũng có thể chọn đưa báo cáo đã tạo dưới dạng tệp đính kèm.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/1354708

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095