Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bulksheets có thể được sử dụng để hoàn thành hai nhiệm vụ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bulksheets có thể được sử dụng để hoàn thành hai nhiệm vụ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Tạo hàng loạt cột công thức
  • Tải lên dữ liệu biến Floodlight tùy chỉnh
  • Tạo nhãn
  • Tải lên chuyển đổi ngoại tuyến

Các câu trả lời đúng là: Tạo nhãn và Tải lên chuyển đổi ngoại tuyến

Giải thích: Bạn có thể sử dụng các trang tính số lượng lớn để thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

  • Tạo nhãn
  • Thay đổi và xóa nhãn
  • Áp dụng và xóa nhãn cho các đối tượng trong Search Ads 360

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/1276921

Giải thích: Tải lên từ một trang tính hàng loạt: Nhập dữ liệu về các lượt chuyển đổi vào một bảng tính, sau đó tải bảng tính đó lên Search Ads 360. Bạn chỉ có thể tải lên các lượt chuyển đổi ngoại tuyến cho các công cụ theo dõi trên mạng xã hội và tự động từ API Chuyển đổi Search Ads 360.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/3465926

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095