Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ben hiện đang quản lý một chiến dịch có tổng vốn đầu tư là 7.000 đô la, tạo ra 1.400 chuyển đổi và có CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 5 đô la. Ben cần bán hàng tồn kho dư thừa. Để đạt được mục tiêu này, anh ấy sẵn sàng tăng CPA và đầu tư vào chiến dịch của mình. Kế hoạch nào sau đây, được xây dựng trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất, sẽ hỗ trợ Ben đạt được mục tiêu tiếp thị là bán hàng tồn kho dư thừa?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ben hiện đang quản lý một chiến dịch có tổng vốn đầu tư là 7.000 đô la, tạo ra 1.400 chuyển đổi và có CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 5 đô la. Ben cần bán hàng tồn kho dư thừa. Để đạt được mục tiêu này, anh ấy sẵn sàng tăng CPA và đầu tư vào chiến dịch của mình. Kế hoạch nào sau đây, được xây dựng trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất, sẽ hỗ trợ Ben đạt được mục tiêu tiếp thị là bán hàng tồn kho dư thừa?

  • Đầu tư 9.100 đô la để tạo ra 1.300 lượt chuyển đổi với mức CPA là 7 đô la
  • Đầu tư 8.400 đô la để tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi với mức CPA là 6 đô la
  • Đầu tư 9.800 đô la để tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi với mức CPA là 7 đô la
  • Đầu tư 9.600 đô la để tạo ra 1.600 lượt chuyển đổi với mức CPA là 6 đô la

Câu trả lời đúng là:

  • Đầu tư 9.600 đô la để tạo ra 1.600 lượt chuyển đổi với mức CPA là 6 đô la
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095