Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên thêm Trình cấp phép HTML5 vào thẻ nào trong tệp HTML của quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên thêm Trình cấp phép HTML5 vào thẻ nào trong tệp HTML của quảng cáo?

  • <script>
  • <div>
  • <body>
  • <head>

Câu trả lời đúng là: <head>

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095