Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang nghĩ đến việc sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động để cải thiện hiệu quả của quy trình quản lý chiến dịch của mình. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang nghĩ đến việc sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động để cải thiện hiệu quả của quy trình quản lý chiến dịch của mình. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Bằng cách đặt giá thầu thủ công cho những thời điểm cụ thể trong ngày
 • Bằng cách đặt giá trị giá thầu tối thiểu và tối đa theo ngân sách hàng ngày
 • Bằng cách tiết kiệm thời gian và nguồn lực tiếp thị
 • strong>
 • Bằng cách tích hợp nhiều tín hiệu khác nhau để đánh giá ý định của người dùng
 • Bằng cách đặt giá thầu phù hợp cho mỗi và mọi phiên đấu giá.
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách tiết kiệm thời gian và nguồn lực tiếp thị, Bằng cách tích hợp nhiều tín hiệu khác nhau để đánh giá ý định của người dùng và Bằng cách đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá.

  Giải thích: Việc sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động trong Google Ads có thể nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý chiến dịch của bạn theo ba cách. Thứ nhất, nó tiết kiệm thời gian và giải phóng nguồn lực tiếp thị bằng cách tự động hóa nhiệm vụ cài đặt giá thầu phức tạp. Thứ hai, thuật toán của Google sử dụng AI để phân tích nhiều loại tín hiệu, nâng cao khả năng đánh giá chính xác ý định của người dùng. Cuối cùng, tính năng này cho phép đặt giá thầu phù hợp trong mỗi phiên đấu giá, mang lại độ chính xác tuyệt vời dựa trên bối cảnh và cơ hội chuyển đổi riêng của mỗi người dùng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095