Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng mức độ ưu tiên của chiến dịch để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng mức độ ưu tiên của chiến dịch để:

  • chỉnh sửa giá thầu CPC tối đa, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh và URL đích cho các nhóm sản phẩm không được chia nhỏ
  • xác định giá thầu của chiến dịch nào sẽ sử dụng cho một sản phẩm khi cùng một sản phẩm được đưa vào nhiều chiến dịch
  • quảng cáo các nhóm sản phẩm nhất định trên tất cả các chiến dịch của bạn
  • chia nhỏ các sản phẩm của chiến dịch theo các giá trị được chỉ định tự do với các nhãn tùy chỉnh

Đáp án đúng là: xác định giá thầu của chiến dịch nào sẽ sử dụng cho một sản phẩm khi cùng một sản phẩm được đưa vào nhiều chiến dịch

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095