Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh của mình lên chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cùng một lúc bằng hai cách nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh của mình lên chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cùng một lúc bằng hai cách nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Trong trang Chiến dịch, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất. Chọn Tất cả Chiến dịch. Sau đó, chọn Áp dụng tất cả.
 • Chọn thông báo nâng cấp Tối đa hoá hiệu suất trong Merchant Center. Chọn Áp dụng rồi Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả các chiến dịch Mua sắm thông minh.
 • Trong Google Ads, hãy chọn thông báo nâng cấp Tối đa hóa hiệu suất. Chọn Áp dụng. Tiếp theo, hãy chọn Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh.
 • Trong trang Đề xuất, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Sau đó, chọn Áp dụng tất cả.
 • Các câu trả lời đúng là: Cách thứ nhất: Trong Google Ads, hãy chọn thông báo nâng cấp Tối đa hóa hiệu suất. Chọn Áp dụng. Tiếp theo, hãy chọn Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh và cách thứ 2: Trong trang Đề xuất, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Sau đó chọn Áp dụng tất cả.

  Giải thích: Bạn có thể nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất theo hai cách. Đầu tiên, trong Google Ads, hãy nhấp vào thông báo nâng cấp Tối đa hoá hiệu suất và chọn “Áp dụng tất cả”. Thứ hai, bạn có thể truy cập trang Đề xuất, chọn “Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Tối đa hóa hiệu suất” rồi nhấn “Áp dụng tất cả”. Cả hai phương pháp đều chuyển chế độ cài đặt chiến dịch ban đầu của bạn sang chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất, đảm bảo tính nhất quán về hiệu suất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095