Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có quyền truy cập vào (các) tính năng báo cáo hoặc thu thập dữ liệu nào bằng cách kích hoạt Tính năng quảng cáo trong Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có quyền truy cập vào (các) tính năng báo cáo hoặc thu thập dữ liệu nào bằng cách kích hoạt Tính năng quảng cáo trong Google Analytics?

  • Tiếp thị lại
  • Danh mục sở thích
  • Báo cáo nhân khẩu học
  • Chỉ B và C
  • A, B và C

Câu trả lời đúng là: A, B và C

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095