Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba nhận định nào sau đây về công nghệ máy học là chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba nhận định nào sau đây về công nghệ máy học là chính xác? (Chọn ba.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Máy học cuối cùng sẽ phát triển đến một cấp độ mà nó có thể thay thế hoàn toàn các nhà quảng cáo.
  • Học máy là một cách tóm tắt hiệu quả một lượng lớn dữ liệu.
  • Máy học xảy ra khi máy tính phân tích và nhận ra các mẫu trong một lượng lớn dữ liệu.
  • Máy học có nghĩa là máy tính không cần phải được lập trình rõ ràng hoặc được yêu cầu phải làm gì.
  • Học máy có thể trở nên hiệu quả và chính xác hơn theo thời gian.

Các câu trả lời đúng là: Máy học xảy ra khi máy tính phân tích và nhận ra các mẫu trong lượng dữ liệu khổng lồ , Máy học có nghĩa là máy tính không cần phải được lập trình rõ ràng hoặc yêu cầu phải làm gì Máy học có thể trở nên hiệu quả và chính xác hơn theo thời gian.

Giải thích: Học máy có nghĩa là máy tính không cần phải được lập trình rõ ràng hoặc được yêu cầu phải làm gì. Thay vào đó, họ có thể được đào tạo để phân tích và nhận ra các mẫu trong lượng dữ liệu khổng lồ, học hỏi khi họ tiếp tục.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095