Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao tài khoản YouTube nên được liên kết với trang Google+?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao tài khoản YouTube nên được liên kết với trang Google+?

  • Vì vậy, quảng cáo video của bạn cũng xuất hiện trên Google+
  • Để có “tab YouTube” trên hồ sơ trên Google+
  • Để tự động chia sẻ các video tải lên Google+ với các bài đăng tùy chỉnh
  • Để có tab “YouTube” trên hồ sơ trên Google+ và để tự động chia sẻ các video tải lên Google+ với các bài đăng tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Để có tab “YouTube” trên hồ sơ trên Google+ và để tự động chia sẻ các video tải lên Google+ với các bài đăng tùy chỉnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095