Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thứ nguyên và chỉ số có những cấp phạm vi nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thứ nguyên và chỉ số có những cấp phạm vi nào?

  • Phạm vi cấp vị trí, cấp thời lượng, cấp sản phẩm hoặc cấp người dùng
  • Phạm vi cấp sự kiện, cấp phiên, cấp giao dịch hoặc cấp người dùng
  • Phạm vi cấp sự kiện, cấp thời lượng, cấp giao dịch hoặc cấp người dùng
  • Phạm vi cấp lần truy cập, cấp phiên, cấp sản phẩm hoặc cấp người dùng

Câu trả lời đúng là: Phạm vi cấp lần truy cập, cấp phiên, cấp sản phẩm hoặc cấp người dùng

Giải thích: Phạm vi xác định lần truy cập nào sẽ được kết hợp với một giá trị thứ nguyên tùy chỉnh cụ thể. Có bốn cấp độ phạm vi: sản phẩm, lần truy cập, phiên và người dùng:

  • Sản phẩm – giá trị được áp dụng cho sản phẩm mà nó đã được đặt (chỉ Thương mại điện tử nâng cao).
  • Lần truy cập – giá trị được áp dụng cho một lần truy cập duy nhất mà nó đã được đặt.
  • Phiên – giá trị được áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong một phiên duy nhất.
  • Người dùng – giá trị được áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong các phiên hiện tại và trong tương lai, cho đến khi các thay đổi giá trị hoặc thứ nguyên tùy chỉnh không hoạt động.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/2709828#scope

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095