Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Để có toàn quyền truy cập vào YouTube analytics, bạn cần liên kết tài khoản AdWords và tài khoản YouTube của mình.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Để có toàn quyền truy cập vào YouTube analytics, bạn cần liên kết tài khoản AdWords và tài khoản YouTube của mình.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích : Bạn không cần liên kết tài khoản youtube với tài khoản quảng cáo google của mình để có toàn quyền truy cập phân tích youtube.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095