Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn được yêu cầu thiết lập luồng dữ liệu theo cách thiết lập Google Analytics. Luồng dữ liệu là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn được yêu cầu thiết lập luồng dữ liệu theo cách thiết lập Google Analytics. Luồng dữ liệu là gì?

 • Luồng dữ liệu tồn tại trong Báo cáo và cho phép bạn phân đoạn cũng như so sánh dữ liệu của mình
 • Luồng dữ liệu tồn tại trong Khám phá và sau khi được xác định, có thể được thêm vào bất kỳ dữ liệu khám phá nào
 • Dữ liệu luồng dữ liệu tồn tại trong một tài khoản và là nơi chứa dữ liệu bạn thu thập từ ứng dụng và trang web của mình
 • Luồng dữ liệu tồn tại trong một thuộc tính và là nguồn dữ liệu từ ứng dụng hoặc trang web của bạn
 • Câu trả lời đúng là: Luồng dữ liệu nằm trong một thuộc tính và là nguồn dữ liệu từ ứng dụng hoặc trang web của bạn

  Luồng dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của bạn tới Analytics. Có 3 loại luồng dữ liệu: Web (dành cho trang web), iOS (dành cho ứng dụng iOS) và Android (dành cho ứng dụng Android).
  Luồng dữ liệu: Nằm trong một thuộc tính và là nguồn dữ liệu từ ứng dụng hoặc trang web. Cách tốt nhất là sử dụng tối đa 3 luồng dữ liệu cho mỗi thuộc tính: 1 luồng dữ liệu web duy nhất để đo lường hành trình của người dùng trên web và 1 luồng dữ liệu ứng dụng cho mỗi luồng dữ liệu cho iOS và Android.
  Mỗi thuộc tính Google Analytics 4 có thể có tối đa 50 luồng dữ liệu (bất kỳ sự kết hợp nào giữa luồng dữ liệu ứng dụng và web, bao gồm giới hạn 30 luồng dữ liệu ứng dụng).
  Luồng dữ liệu là luồng dữ liệu từ điểm tiếp xúc của khách hàng (ví dụ: ứng dụng, trang web) đến Analytics.
  Khi bạn tạo luồng dữ liệu, Analytics sẽ tạo một đoạn mã mà bạn thêm vào ứng dụng hoặc trang web của mình để thu thập dữ liệu đó. Dữ liệu được thu thập từ thời điểm bạn thêm mã và dữ liệu đó tạo thành cơ sở cho các báo cáo của bạn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355659
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9679158
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9303323

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095