Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tom muốn tìm cách tự động tạo quảng cáo và đơn giản hóa hoạt động quản lý chiến dịch, sử dụng tài nguyên của anh ấy và công nghệ máy học của Google để tạo nhiều loại quảng cáo sẽ được hiển thị trên các mạng. Tom cần tài nguyên nào để hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch Mua sắm thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

TomTom muốn tìm cách tự động tạo quảng cáo và đơn giản hóa hoạt động quản lý chiến dịch, sử dụng tài nguyên của anh ấy và công nghệ máy học của Google để tạo nhiều loại quảng cáo sẽ được hiển thị trên các mạng. Tom cần tài nguyên nào để hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch Mua sắm thông minh?

  • Hình ảnh và văn bản từ các trang web của nhà sản xuất
  • Hình ảnh trang web, video và mô tả văn bản
  • Kho ảnh, video và văn bản tự động
  • Tài khoản nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và nội dung đã tải lên

Câu trả lời đúng là: Tài khoản nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và nội dung đã tải lên

Nguồn cấp sản phẩm tài khoản và nội dung đã tải lên là cần thiết để Tom’s hoàn thành mục tiêu tạo quảng cáo tự động và đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch như một phần trong chiến dịch Mua sắm thông minh của anh ấy. Với chiến dịch Mua sắm thông minh, nguồn cấp dữ liệu và nội dung sản phẩm hiện có của Tom được kết hợp với công nghệ máy học của Google để hiển thị nhiều loại quảng cáo trên các mạng.

.

.

.

.

.

Câu hỏi khác: Tom muốn tìm cách tự động tạo quảng cáo và đơn giản hóa hoạt động quản lý chiến dịch thông qua các nguồn tài nguyên của anh và công nghệ máy học của Google để tạo nhiều loại quảng cáo sẽ hiển thị trên các mạng khác nhau. Tom cần phải có nguồn tài nguyên nào để thực hiện mục tiêu này như là một phần trong chiến dịch Mua sắm thông minh của anh?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095