Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương có thể làm gì? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương có thể làm gì? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Tiếp cận những người mua sắm trên thiết bị di động
  • Thúc đẩy lượt ghé qua cửa hàng
  • Quảng cáo giao dịch cửa hàng
  • Tất cả những điều trên

Câu trả lời đúng là: Tất cả những điều trên

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095