Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phát biểu nào sau đây là đúng về báo cáo Phễu đa kênh (MCF)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phát biểu nào sau đây là đúng về báo cáo Phễu đa kênh (MCF)?

  • Bạn có thể tạo nhóm kênh tùy chỉnh của riêng mình ngoài nhóm Kênh MCF mặc định.
  • Các nhãn kênh mà bạn thấy trong báo cáo Phễu đa kênh được xác định là một phần của Nhóm kênh MCF.
  • Khi bạn chia sẻ Nhóm kênh tùy chỉnh, chỉ thông tin cấu hình được chia sẻ. Dữ liệu của bạn vẫn ở chế độ riêng tư.
  • Tất cả những câu này đều đúng.

Đáp án đúng là: Tất cả những câu này đều đúng.

Giải thích : Theo mặc định, các nhãn kênh mà bạn thấy trong báo cáo Phễu đa kênh (Tìm kiếm có trả tiền, Tìm kiếm không phải trả tiền, Mạng xã hội, v.v.) được xác định là một phần của Nhóm kênh MCF. Nếu bạn có các yêu cầu phân tích cụ thể, bạn có thể muốn tạo (các) Nhóm kênh tùy chỉnh của riêng mình, mỗi Nhóm có một bộ nhãn riêng. Khi bạn chia sẻ Nhóm kênh tùy chỉnh, chỉ thông tin cấu hình được chia sẻ. Dữ liệu của bạn vẫn ở chế độ riêng tư. Các nhãn kênh sau đây được xác định là một phần của Nhóm kênh MCF và là các nhãn được sử dụng theo mặc định trong báo cáo của bạn. Các định nghĩa kênh không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Đọc thêm tại đây:

https://support.google.com/analytics/answer/1250116?hl=vi

https://support.google.com/analytics/answer/1191184?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095