Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người bán sử dụng Google Merchant Center cho mục đích nào? / Người bán sử dụng Google Merchant Center để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người bán sử dụng Google Merchant Center cho mục đích nào? / Người bán sử dụng Google Merchant Center để:

  • Tải lên dữ liệu sản phẩm thông qua nguồn cấp dữ liệu hoặc API
  • Đặt mức độ ưu tiên của chiến dịch
  • Đặt giá thầu trên thiết bị di động trên các sản phẩm cụ thể
  • Quản lý giá thầu của chiến dịch Mua sắm

Đáp án đúng là: Tải lên dữ liệu sản phẩm thông qua nguồn cấp dữ liệu hoặc API

Giải thích: Google Merchant Center là một công cụ giúp bạn tải dữ liệu cửa hàng và sản phẩm của mình lên Google và cung cấp dữ liệu đó cho Google Mua sắm và các dịch vụ khác của Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095