Rule #1: Life is supposed to be fun!

Molly muốn thanh lý số hàng tồn kho của cô để chuẩn bị đặt hàng và bán dòng sản phẩm mới. Do đó, cô sẵn sàng tăng CPA (giá mỗi chuyển đổi) và số vốn đầu tư, miễn là có thể tăng doanh số.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Molly muốn thanh lý số hàng tồn kho của cô để chuẩn bị đặt hàng và bán dòng sản phẩm mới. Do đó, cô sẵn sàng tăng CPA (giá mỗi chuyển đổi) và số vốn đầu tư, miễn là có thể tăng doanh số.
Chiến dịch hiện tại của Molly có tổng mức đầu tư là 25.500 đô la, tạo ra 1.500 lượt chuyển đổi và có CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 17 đô la. Kế hoạch nào (do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất lập) sẽ giúp Molly đạt được mục tiêu tiếp thị là tăng doanh số?

  • Đầu tư 21.000 đô la để tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi với mức CPA là 15 đô la
  • Đầu tư 40.000 đô la để tạo ra 2.000 lượt chuyển đổi với mức CPA là 20 đô la
  • Đầu tư 28.000 đô la để tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi với mức CPA là 20 đô la
  • Đầu tư 30.000 đô la để tạo ra 1.500 lượt chuyển đổi với mức CPA là 20 đô la

Câu trả lời đúng là: Đầu tư 40.000 đô la để tạo ra 2.000 lượt chuyển đổi với mức CPA là 20 đô la

Molly muon thanh ly so hang ton kho cua co de chuan bi dat hang va ban dong san pham moi Do do co san sang tang CPA gia moi chuyen doi va so von dau tu mien la co the tang doanh so

Molly muốn dọn hàng còn lại để chuẩn bị đặt hàng một dòng sản phẩm mới để bán. Do đó, cô ấy sẵn sàng tăng CPA (giá mỗi chuyển đổi) và đầu tư, miễn là điều đó có nghĩa là tạo ra nhiều doanh số hơn. Chiến dịch hiện tại của cô ấy có tổng vốn đầu tư là 25.500 đô la, tạo ra 1.500 chuyển đổi và có CPA là 17 đô la. Kế hoạch nào, được xây dựng trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất, sẽ giúp Molly đạt được mục tiêu tiếp thị là tạo ra nhiều doanh số hơn?

Molly muốn dọn hàng còn lại của mình để chuẩn bị đặt hàng một dòng sản phẩm mới để bán. Do đó, cô ấy sẵn sàng tăng CPA (giá mỗi chuyển đổi) và đầu tư, miễn là điều đó có nghĩa là tạo ra nhiều doanh số hơn. Chiến dịch hiện tại của cô ấy có tổng vốn đầu tư là 25.500 đô la, tạo ra 1.500 chuyển đổi và có CPA là 17 đô la. Kế hoạch nào, được xây dựng trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất, sẽ giúp Molly đạt được mục tiêu tiếp thị là tạo ra nhiều doanh số hơn?

Molly muốn thanh lý số hàng tồn kho của cô để chuẩn bị đặt hàng và bán dòng sản phẩm mới. Do đó, cô sẵn sàng tăng CPA (giá mỗi chuyển đổi) và số vốn đầu tư, miễn là có thể tăng doanh số. Chiến dịch hiện tại của Molly có tổng mức đầu tư là 25.500 đô la, tạo ra 1.500 lượt chuyển đổi và có CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 17 đô la. Kế hoạch nào (do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất lập) sẽ giúp Molly đạt được mục tiêu tiếp thị là tăng doanh số

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095