Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mỗi vị trí trên Google Doanh nghiệp của tôi có một mã nhận dạng duy nhất để áp dụng các điểm thay đổi vào đúng danh sách. Tên của mã nhận dạng duy nhất này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mỗi vị trí trên Google Doanh nghiệp của tôi có một mã nhận dạng duy nhất để áp dụng các điểm thay đổi vào đúng danh sách. Tên của mã nhận dạng duy nhất này là gì?

  • Số cửa hàng
  • Danh mục cửa hàng
  • Số nhận dạng cửa hàng
  • Mã cửa hàng

Câu trả lời đúng là: Mã cửa hàng

Giải thích: Mã cửa hàng là một ID duy nhất mà bạn sẽ chỉ định cho từng vị trí của họ để các thay đổi được áp dụng chính xác trong tài khoản của họ. Mỗi vị trí phải có mã duy nhất của riêng nó, nhưng nó sẽ không được hiển thị công khai ở bất kỳ đâu trên Google.

Mỗi vị trí trên Google Doanh nghiệp của tôi có một mã nhận dạng duy nhất để áp dụng các điểm thay đổi vào đúng danh sách. Tên của mã nhận dạng duy nhất này là gì?

Mã cửa hàng là một mã nhận dạng duy nhất mà bạn sẽ chỉ định cho từng vị trí của cửa hàng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095