Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại lần truy cập nào sau đây được Google Analytics theo dõi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại lần truy cập nào sau đây được Google Analytics theo dõi?

  • lần truy cập theo dõi trang
  • theo dõi sự kiện lần truy cập
  • lần truy cập theo dõi thương mại điện tử
  • tất cả đều là các loại lần truy cập được theo dõi trong Google Analytics

Câu trả lời đúng là: tất cả đều là các loại lần truy cập được theo dõi trong Google Analytics

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095