Rule #1: Life is supposed to be fun!

KHÔNG THỂ chỉnh sửa cài đặt của cấp độ nào với trang tính lớn? (chọn hai)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

KHÔNG THỂ chỉnh sửa cài đặt của cấp độ nào với trang tính lớn? (chọn hai)

  • Nhóm quảng cáo
  • Chiến dịch
  • Nhà quảng cáo
  • Mạng

Các câu trả lời đúng là: Nhà quảng cáo và Mạng

Giải thích: Bảng tính lớn là một bảng tính chứa dữ liệu để tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa và các mục khác trong Search Ads 360. Bạn không thể chỉnh sửa cài đặt cấp Nhà quảng cáo và Mạng trong bảng tính lớn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/2404853

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095