Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai loại chiến lược Đặt giá thầu thông minh dựa trên giá trị nào sau đây? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai loại chiến lược Đặt giá thầu thông minh dựa trên giá trị nào sau đây? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • CPC thủ công
 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi bằng ROAS mục tiêu
 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi
 • Các câu trả lời đúng là: Tối đa hóa giá trị chuyển đổi bằng ROAS mục tiêu và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

  Giải thích: Chiến dịch tìm kiếm sử dụng Đặt giá thầu thông minh nhấn mạnh hai mục tiêu chính: lượt chuyển đổi và giá trị tương ứng của chúng. Đối với cách tiếp cận tập trung vào chuyển đổi, chiến lược “Tối đa hóa lượt chuyển đổi” sẽ tối ưu hóa số lượt chuyển đổi, cho phép người dùng đặt CPA mục tiêu để đạt được kết quả hiệu quả. Nếu không đặt CPA, nó sẽ cố gắng tối đa hóa số lượt chuyển đổi trong phạm vi ngân sách. Ngược lại, chiến lược “Tối đa hóa giá trị chuyển đổi” tập trung vào giá trị của chuyển đổi, cho phép đặt ROAS mục tiêu, hướng tới giá trị chuyển đổi cao nhất cho ROAS đó. Không có ROAS cụ thể, chiến lược này tập trung vào việc tạo ra giá trị chuyển đổi cao nhất có thể trong phạm vi ngân sách được phân bổ.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095